Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych:

Kancelaria Adwokacka PNS Adwokaci Małgorzata Pańczyk Magdalena Szybowska Aleksandra Patora S.C.

Nip: 929 207 60 31

Regon: 524 661 061

ul. Fabryczna 23, 65- 463 Zielona Góra (biuro@pns-adwokaci.pl).

Cele przetwarzania, podstawa prawna:

1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy;

2. na podstawie udzielonej zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;

3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Cele przetwarzania, podstawa prawna:

1. przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń;
2. przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została udzielona, lub
3. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora lub
4. do czasu wykonania i rozliczenia Umowy z Administratorem lub

Odbiorcy danych: organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, organy administracji publicznej, dostawcy usług informatycznych, prawnych, rachunkowych działających na rzecz Administratora oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.

Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych: Administrator nie będzie profilował danych, ani podejmował zautomatyzowanych decyzji.
Przetwarzanie poza obszarem EOG: Administrator nie będzie przetwarzał danych poza obszarem EOG.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Skarga: na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.